Stanovy spolku Naštvané matky

Stanovy byly schváleny na zakládající schůzi 16. 1. 2016 v praze.
6. 9. 2016 14:52 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/328

Stanovy spolku NAŠTVANÉ MATKY

 

I.

Naštvané Matky

 

II.

Sídlo

Adresa sídla je: Fischerova 23, 779 00 Olomouc

 

III.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

IV.

Cíle, poslání a principy Spolku

Spolek je skupina občanů, nejen matek, se shodným nebo podobným názorem na různé problémy či jevy současné společnosti a na způsob jejich řešení.
Spolek je určen k diskuzi, ale i k reálnému podílu na návrzích a řešení některých jevů, který občanům umožňuje právní řád a demokratické principy ČR.
Název Spolku symbolizuje snahu vrátit politiku ke zdravému rozumu a věcnosti, snahu dlouhodobé problémy pojmenovat bez ideologie politické korektnosti a rovněž snahu přimět současnou politickou reprezentaci k jejich ráznému a rychlému řešení především v zájmu občanů ČR.
Cílem spolku je vedle vytvoření platformy pro otevřenou a věcnou diskuzi také formulace konkrétních podnětů politikům a také prohlubování uvědomění občanů s cílem podporovat jejich angažovanost s ambicí na pozdější aktivní vstup do politiky.

V.

Hlavní činnost Spolku

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

Hlavní činností spolku jsou veškeré aktivity členů Spolku směřující k naplnění cílů a poslání, které si Spolek vytýčil. Jedná se o publikační činnost, diskuze a vyjasňování stanovisek k různým společenským a politickým událostem mezi členy navzájem i navenek, pořádání diskuzí s občany, pořádání přednášek k aktuálním problémům za účasti pozvaných odborníků, pořádání veřejných akcí s důrazem na aktuální problémy apod…

VI

Členství

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
Osoba se stává členem ke dni účasti na členské schůzi přijetím stanov nebo rozhodnutím o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.
Udělení čestného členství rozhoduje předseda. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství [ příslušnému orgánu spolku ], není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. [příslušný orgánu spolku ], má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
Zánikem spolku;
Rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VII.

Práva a povinnosti člena

Každý člen Spolku má právo:

podílet se na činnosti Spolku
být pravidelně informován o dění ve Spolku
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku budou-li zřízeny
žádat o výpis ze seznamu členů

Každý člen Spolku má povinnost:

platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
dodržovat stanovy Spolku
aktivně se podílet na činnosti Spolku
pravidelně se informovat o dění ve Spolku

IX.

Členské příspěvky

Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda.
Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda.

X.

Seznam členů

Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                          Právnické osoby

Jméno a příjmení                      Název

Bydliště                                   Sídlo

Datum narození                        IČ

Tel. č./ email                           Tel. č./ email

                                               Osoba jednající jménem člena ve Spolku

Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda.  Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
Seznam členů je neveřejný.

XI.

Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří:

Členská schůze
Předseda

Funkční období volených orgánů je pět let.

XII.

Členská schůze

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí předsedu a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

určit hlavní zaměření činností Spolku,
rozhodovat o změně stanov,
schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané předsedou,
rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
rozhodnout o přeměně Spolku

Členská schůze je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze…Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda.
Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem, který byl schválen na začátku jednání.
Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIII

Předseda.

Je statutárním orgánem Spolku.

Předseda řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

Do působnosti předsedy náleží:

svolávat Členskou schůzi,
dohlížet a usměrňovat činnost spolku
přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

XIV.

Majetek a hospodaření Spolku

Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá člen spolku pověřený předsedou Spolku.
Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

XV.

Zánik a likvidace Spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVII.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 16. 1. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 16. 1. 2016

Znění těchto stanov je účinné od 16. 1. 2016

 

 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.