Otevřený dopis Veřejnému ochránci práv ČR

Rádi se připojujeme k iniciativě, která se snaží upozornit na nepřiměřené zisky ČEZu na úkor občanů ČR. Podle autorů dopisu chování vlády a ČEZu naplňuje skutkovou podstatu trestného činu lichvy. Dopis sdílíme, aby si ho každý mohl vytisknout, podepsat a poslat sám za sebe. Prvotní dopis občanů byl odeslán veřejnému ochránci práv 23. 6. 2022. Nyní stejný dopis se svým podpisem může odeslat každý občan České republiky a k tomu vás vyzýváme!
22. 6. 2022 17:30 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/823

JUDr. Stanislav Křeček
Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

Vážený pane Ombudsmane,
obracíme se na Vás jako na ochránce práv, který chrání osoby a občany České republiky před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem a diskriminací. Chceme upozornit, že nejsme právního vzdělání, ale to co se začíná objevovat v nových cenících společnosti ČEZ nás vede k zamyšlení, zda již nenaplňují trestní zákoník § 218 lichvy!

Česká Republika je soběstačná ve výrobě elektrické energie. Hlavní složka uhlí se těží u nás a palivo do jaderných elektráren máme min. na tři roky! Můžeme proto potvrdit, že náklady jsou nám známe na několik let dopředu. Výrobní cena elektrické energie se pohybuje mezi cca. 0,15 Kč až 0,25 Kč za kWh podle způsobu výroby (u uhelných nebo jaderných elektráren které vyrábí v ČR dvě třetiny elektrické energie), dále je zde výroba solární, vodní nebo z biomasy. Voda, slunce a biomasa jsou jako surovina pro výrobu v průběhu času na území ČR neměnné. Závislost máme v této chvíli na dovozu pouze u plynových elektráren, které zastupují cca 11% z celkové produkce. I kdyby jsme nevyužili tento zdroj, ČR zůstane ve výrobě elektřiny stále soběstačná.

Cena v kapitalistické společnosti je tvořena jednoduchým vzorcem. Velmi zjednodušeně řečeno cenu tvoří náklady + marže majitele. Marže v případě společnosti ČEZ je neúměrná.

Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad. Na neregulované složce má ČEZ marži ve stovkách až tisících procentech! (odhad min. 500 až 2000%) Jen si představte, kdyby pekaři, potravináři nebo zemědělci začali stanovovat marži ve stovkách %. Tato neúměrná lichva je vnucována konečnému spotřebiteli, čímž vytváří prostor k neúměrnému obohacování a zneužívání tržní síly.

Máme zde podezření na dva lichváře.
1. ČEZ a jeho hlavní představitel, ING. DANIEL BENEŠ, MBA jako PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, který zodpovídá za chod společnosti.
2. Stát jako majoritní vlastník společnosti ČEZ, který je reprezentovaný osobou premiéra, prof. PhDr. PETR FIALA, Ph.D., LL.M. který zodpovídá za chod státu a ministerstev.

Trestní zákoník, § 218 Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Samozřejmě budou argumentovat tím, že cenu tvoří burza. Ovšem oni používají burzu pouze v úmyslu uplatnit a převést pohledávku na sebe, tím generují nová peněžní plnění v hrubém nepoměru.

Nenachází se v situaci, která by je nutila nakupovat v nouzi, protože jako dominantní výrobce mají stabilní výrobu elektrické energie. Stát jen přihlíží a jako největší vlastník nereaguje, takto získává svým činem značný prospěch. Touto synergií se stávají členy organizované skupiny a způsobují svým chováním jinému, stav těžké nouze. Vytvořili tímto jednáním stav, kdy ohrožují stát a vážně ohrožují život a zdraví lidí, který může vyústit ve veřejný NEpořádek.

Podle našeho názoru, mohou v dnešních dnech použít burzu pouze pro prodej přebytku mimo ČR. To je model, který nařídila francouzská vláda společnosti EDF.

Argument, kdy musíme být solidární se zbytkem Evropy taky neobstojí, protože Německo např. u plynu, kupuje přímo od dodavatelů a svým spotřebitelům v Německu dodává plyn se standardní marží. České republice tento plyn nabízí přes burzu, která jim generuje obrovský zisk. Je sice chybou státu, že na to nereaguje, ale to není podstatou našeho podnětu.

Zároveň nelze akceptovat nákup elektrické energie vyrobené a spotřebované v ČR přes zahraniční burzu, jelikož burza nereflektuje příjmovou strukturu obyvatel, podmínky technologické a výrobní struktury. Například Německo se samostatně rozhodlo, že zavede opatření k drahému způsobu výroby elektrické energie, když začalo předčasně zavírat své levné jaderné zdroje a začali je nahrazovat nestabilními a nákladnými větrnými elektrárnami. Je to ovšem rozhodnutí a problém Německa, které si možná takový postup může dovolit na základě vyšší příjmové struktury obyvatelstva. Musíme pochopit rozdílnost trhů na základě příjmových struktur obyvatel v různých zemích, zvládnout vlastní soběstačnost a poté můžeme v rámci naší solidarity nabídnout přebytky.

V tomto bodě, stát jako majitel a zástupce občanů totálně selhává. Pokud někdo argumentuje solidaritou, měl by nejdříve vyrovnat příjmovou strukturu v rámci EU. Cena elektřiny v ČR je nejdražší na světě k příjmovým možnostem občanů! To je jako v rámci solidarity v pořádku? Cena elektřiny v ceníku ČEZ se pohybuje okolo 11 Kč za kWh a v ceníku francouzského dodavatele EDF okolo 3,40 Kč za kWh, pro jednotlivce.

ČEZ neučinil žádné manažerské rozhodnutí, které by ho opravňovalo měnit ceníky a vyplácet si mimořádné odměny. Vedení neučinilo žádný krok, aby snížilo náklady a tím vygenerovali vyšší zisk. Z takového postupu by měli jistě nárok na odměnu, oni ovšem jen zneužili svého postavení a manažersky pouze vytvořili Excel tabulku s vyššími cenami, které zvýšily společnosti ČEZ zisk. Náklady na výrobu se nezměnily, a jestliže ano, tak jen v jednotkách procent, které jsou v hrubém nepoměru ke zvýšené ceně obyvatelstvu.

Svým nepřiměřeným chováním vysávají zisky podnikatelům, kteří musejí zdražovat a tím se vytvářejí podmínky ke zdražování všeho, inflaci. To znovu sekundárně postihuje obyčejné občany v ČR. Narušuje se tím občanská výdajová struktura.

Občané a podnikatelé se začali dostávat do situace, kdy jim začíná jít o přežití a důstojný život, a to na úkor lichvářů. Pokud padnou podnikatelé, kteří nebudou schopni zaplatit žádné daně a budou muset propustit své zaměstnance, dojde k přímému ohrožení fungování státu.

Stát se ovšem skrytě podílí na lichvě tím, že podporuje ČEZ, aby ceny byly vysoké, protože z vysokých cen si nárokuje vyšší DPH. Jedná se až o pět krát vyšší výběr na DPH. DPH opět zasahuje především obyčejné občany, kterým nepřiměřeným způsobem vykrádají peněženky. Ceny energií mají vliv téměř na všechny činnosti v podnikatelském sektoru, a proto musí zvýšit ceny svých produktů a služeb. Z vyšších cen se generuje vyšší DPH. Poškozený je opět občan.

Oprávněnost našeho podezření opíráme taky od sdělení majitele energetické skupiny Sev.en Energy AG Pavla Tykače, který nabízí vládě České republiky, že jí prodá elektrickou energii ze svých uhelných elektráren mimo burzu, za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajině. Velmi dobře chápe, že není žádný důvod na změnu cen.

Všichni mají strach, nepotkali jsme nikoho, kdo by nám vysvětlil, že je právně vše v pořádku a nikdo se lichvy nedopouští. Jelikož se však jedná o všechny občany ČR, jsme přesvědčeni, že takovým podnětem by se neměl zabývat jednotlivec, ale renomovaná a respektovaná autorita jako je veřejný ochránce práv.

Podáváme tento podnět, aby občané žijící v České republice nebyli obtěžováni lichvou, lichváři a byla sjednána náprava jakoukoli formou, smírnou nebo soudní. Zároveň žádáme o rychlé jednání, protože lichva právě probíhá a je třeba ji v prvé řadě zastavit, dříve něž nezvratně rozvrátí hospodářství celé republiky.

Jsem občanem České republiky a souhlasím s textem výše.

Podpis:

 

Adresa pro zaslání (poštovní adresa je v záhlaví dopisu): 

e-mail: podatelna@ochrance.cz
ID datové schránky: jz5adky
 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.